Akhlak Terpuji Dalam Islam, Yuk Bunda Ajarkan 14 Hal Ini Pada Anak  

0
37
ilustrasi foto: freepik

PARENTINGISLAM.ID – – Akhlak terpuji adalah kumpulan sifat dan perilaku yang dianggap baik dan mulia dalam ajaran Islam serta norma-norma sosial. Dalam pandangan Islam, akhlak terpuji disebut juga sebagai akhlak mazmumah atau akhlak yang dipuji. Istilah lain yang digunakan adalah akhlak al-karimah atau akhlak mulia, serta al-akhlak al-munjiyat yang menggambarkan sifat-sifat yang dapat menyelamatkan pelakunya.

Pandangan Imam Al-Ghazali menyatakan bahwa akhlak adalah sifat-sifat yang tertanam dalam jiwa, mendorong individu untuk berperilaku baik tanpa memerlukan pemikiran berlebihan. Ini menekankan pentingnya pengembangan internal yang mengarah pada tindakan-tindakan positif secara alami.

Ibnul Qayyim menegaskan akhlak terpuji berasal dari ketundukan dan tekad yang kuat. Ia memberikan analogi tentang bumi yang tunduk pada ketentuan Allah dan merespons dengan kesuburan saat air turun. Demikian pula manusia, ketika tunduk pada Allah dan menerima taufik-Nya, ia akan menunjukkan sifat-sifat terpuji dalam tindakan dan perilaku.

Raras Huraerah dalam bukunya berjudul “Rangkuman Ilmu Pengetahuan Agama Islam (2011)” menguraikan beberapa contoh tingkah laku yang termasuk dalam akhlak terpuji. Dalam Islam, akhlak terpuji disebut sebagai akhlak mazmumah yang dipuji, dan kebalikannya adalah akhlak mahmudah atau akhlak tercela. Contoh akhlak terpuji tersebut sebagai berikut.

 1. Asy Syajaa’ah

Pertama, akhlak terpuji Asy Syajaa’ah mengacu pada sifat berani, keteguhan hati, dan komitmen untuk membela dan mempertahankan kebenaran. Dalam menghadapi tantangan dan tekanan, seseorang dengan akhlak ini tidak goyah dan tetap konsisten dengan prinsip-prinsipnya.

Contoh akhlak terpuji:

Seseorang yang berani mempertahankan kebenaran meskipun menghadapi tekanan dari lingkungan sekitarnya. Misalnya, ketika ada ketidakadilan di tempat kerja, dia berani mengutarakan pendapatnya demi keadilan tanpa takut akan konsekuensinya.

 1. Al Karam

Kedua, akhlak terpuji Al Karam berhubungan dengan sifat pemurah. Seseorang dengan akhlak ini menggunakan harta benda yang dimilikinya untuk kepentingan orang lain dengan tujuan membawa manfaat dan kebaikan bagi masyarakat.

Contoh akhlak terpuji:

Seorang individu yang pemurah dengan harta benda yang dimilikinya. Dia menyumbangkan sebagian rezekinya untuk membantu masyarakat yang membutuhkan, seperti memberikan donasi kepada yayasan amal atau membantu korban bencana.

 1. Al ‘Adl

Ketiga, akhlak terpuji Al ‘Adl menekankan pentingnya sikap adil. Seseorang dengan akhlak ini memberikan hak-hak kepada orang lain sesuai dengan yang seharusnya, tanpa membedakan status atau kedudukan sosial.

Contoh akhlak terpuji:

Seorang hakim yang memberikan putusan yang adil tanpa memandang status atau kedudukan pihak yang bersengketa. Dia memastikan setiap orang mendapatkan haknya sesuai dengan fakta dan hukum yang berlaku.

 1. Al ‘Iffah

Keempat, akhlak terpuji Al ‘Iffah mengajarkan tentang menjaga kehormatan diri dan tingkah laku yang sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam. Seseorang dengan akhlak ini berusaha untuk tidak terjerumus dalam perbuatan yang dilarang agama.

Contoh akhlak terpuji:

Seseorang yang menjaga kehormatannya dengan tidak terlibat dalam perilaku negatif atau perbuatan dosa seperti menghindari fitnah, pencemaran nama baik, atau perzinahan.

 1. Ash Shidiqu

Kelima, akhlak terpuji Ash Shidiqu menggarisbawahi pentingnya jujur dan selalu mengatakan yang benar, tanpa menyembunyikan kenyataan atau memberikan kabar palsu.

Contoh akhlak terpuji:

Ketika seorang karyawan melaporkan kesalahan yang dilakukan oleh rekan kerjanya kepada atasan, walaupun itu bisa berdampak pada rekan kerjanya. Dia berpegang pada kejujuran sebagai prinsip dalam menjalani kehidupan.

 1. Al Amaanah

Keenam, akhlak terpuji Al Amaanah membawa makna kepercayaan dan dapat dipercaya. Ini termasuk dalam dua aspek, yakni menyimpan rahasia, memberi nasihat ikhlas, dan menyampaikan informasi dengan benar, serta mengembalikan barang titipan kepada pemiliknya.

Contoh akhlak terpuji:

Seseorang yang dipercayakan untuk mengelola dana amal atau mengurus harta benda orang lain dengan penuh tanggung jawab dan menghindari penyelewengan atau penggelapan.

 

 1. Ash Shabru

Ketujuh, akhlak terpuji Ash Shabru mengajarkan tentang kesabaran. Seseorang dengan akhlak ini mampu menahan diri dari gangguan dan cobaan yang datang kepadanya. Dia juga tidak mudah emosional dalam menghadapi situasi yang tidak diinginkan.

Contoh akhlak terpuji:

Ketika menghadapi cobaan atau kesulitan dalam hidup, seseorang tetap sabar dan tidak mengeluh. Dia menerima ujian tersebut dengan ketenangan dan yakin bahwa Allah akan memberikan kebaikan pada akhirnya.

 1. Al Hilmu

Umat muslim membaca al quran pada bulan Ramadhan di Masjid Istiqlal, Jakarta, Sabtu (25/3/2023). Kegiatan membaca al quran tersebut dapat menambah pahala dan keberkahan di bulan Puasa. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Kedelapan, akhlak terpuji Al Hilmu menunjukkan pentingnya lapang hati dan kemampuan untuk menenangkan diri ketika menghadapi masalah atau konflik.

Contoh akhlak terpuji:

Ketika seseorang mengalami kesulitan atau dihadapkan pada situasi yang membuatnya marah, dia tetap tenang dan bijaksana dalam mengatasi masalah tersebut, bukannya merespons dengan kemarahan dan agresi.

 1. Al ‘Awfu

Kesembilan, akhlak terpuji Al ‘Awfu mengajarkan tentang kebaikan hati dan pemaafan. Seseorang dengan akhlak ini mampu memberikan maaf kepada orang yang bersalah tanpa membawa perasaan benci atau dendam.

Contoh akhlak terpuji:

Ketika seseorang melakukan kesalahan terhadapnya, dia memberikan maaf tanpa membawa perasaan benci atau dendam. Dia berusaha untuk memahami kesalahan orang lain dan memberikan kesempatan kedua.

 1. Zuhud

Sepuluh, akhlak terpuji Zuhud mengajarkan tentang sikap rendah hati dalam menghadapi keberhasilan dan kegagalan. Seseorang dengan akhlak ini tidak terlalu bergantung pada materi dan tidak terlalu terpukau oleh dunia duniawi.

Contoh akhlak terpuji:

Meskipun memiliki kekayaan, seseorang tetap rendah hati dan tidak terlalu terikat pada materi. Dia menggunakan kekayaannya dengan bijaksana dan memberikan bantuan pada orang lain yang membutuhkan.

 1. Litsaarus Salaam

Sebelas, akhlak terpuji Litsaarus Salaam berfokus pada pentingnya menciptakan kedamaian dan kesepakatan dalam mengatasi perselisihan dan konflik.

Contoh akhlak terpuji:

Seseorang yang berusaha menyelesaikan konflik dengan cara damai dan mengutamakan kompromi. Dia mencari solusi yang menguntungkan kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan.

 1. Tawadhu

Keduabelas, akhlak terpuji Tawadhu mengajarkan tentang rendah hati dan menghormati orang lain tanpa merendahkan atau meremehkan.

Contoh akhlak terpuji:

Ketika menerima pujian atau pengakuan atas prestasi atau kualitasnya, seseorang tidak sombong atau congkak. Dia tetap rendah hati dan bersyukur atas apa yang telah dicapai.

 1. Ta’awun

Ketigabelas, akhlak terpuji Ta’awun menekankan pentingnya tolong-menolong dan solidaritas sosial. Seseorang dengan akhlak ini siap membantu orang lain ketika mereka menghadapi kesulitan atau masalah.

Contoh akhlak terpuji:

Seseorang yang membantu teman atau tetangga yang sedang kesulitan atau membutuhkan pertolongan, seperti membantu membawa barang berat atau memberikan dukungan moral dalam situasi sulit.

 1. Al Muru’ah

Terakhir, akhlak terpuji Al Muru’ah menggambarkan sifat berbudi luhur dan kesatria. Seseorang dengan akhlak ini membela kebenaran dengan gigih dan tidak mudah menyerah sebelum mencapai tujuan yang diinginkan.

Contoh akhlak terpuji:

Seseorang yang berbicara dengan sopan dan menghormati orang lain. Dia berusaha untuk selalu bersikap berbudi pekerti tinggi dalam interaksi dengan sesama manusia.

Jadi yuk, Ayah Bunda ajarkan dan ingatkan selalu pada anak untuk bersikap dan berperilaku dengan akhlak yang terpuji.  [ ]

5

Redaksi: admin

903